خیریه ها

شاهدِ اشکِ گرفتاریها و حسرت دیگران بودن ،
برامون خوشایند نیست،
اما
شاهد اشکِ شوق رضایت کودکی ،پدر و مادری و حتی بیماری که در انتظار
معجزه ای هستن میتونه حسِ خوبی به ما هدیه کنه ،
و لذت بخش تر اینکه بدونیم خودمون مسبب این حس خوب هستیم.
آل وریش این امکان را فراهم نموده تا شما بتونید با نهاد های خیریه فعال با  مجوز قانونی آشنا شوید و مبلغ کمک های نقدی خود را تعیین و توسط درگاه بانکی آنلاین پرداخت نمایید.پرداختی ها در صندوق خیریه مورد نظرتان اضافه میشود و در راستای نوع فعالیت و عملکرد آن نهاد خیریه هزینه خواهد شد.